Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dokumentacja medyczna

Zarządzenie Nr 8 /2019 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej, zasad odpłatności i miejsca jej wydawania.

 

W oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2190 ze zm.), Ustawę o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. 2017 r. poz.1318 ze zm.)Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (t.j. Dz.U. 2018 poz.1000), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069) w związku z § 10 pkt.3 Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ zarządzam co następuje

§ 1

 1. Dokumentacja medyczna jest własnością Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ (dalej: WSPR). WSPR ma obowiązek jej udostępniania na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionego organu oraz zapewnić ochronę danych tej dokumentacji.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w oparciu o przywołane przepisy.
 3. WSPR udostępnia dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
  2. po śmierci pacjenta - osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 4. WSPR udostępnia dokumentację medyczną również:
  1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
  3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  5. organom rentowym oraz zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
  8. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  9. osobom wykonującym zawód medyczny w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  10. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postepowania,
  11. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postepowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  12. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
 6. Wystąpienie o wydanie udostępnienia kopii dokumentacji medycznej powinno zawierać w szczególności;
  1. zakres informacji umożliwiający wyszukanie żądanych danych o pacjencie,
  2. wskazanie dotyczące terminu udzielania świadczeń przez ZRM,
  3. imię i nazwisko pacjenta, PESEL oraz adres zamieszkania.
 7. Dokumentację medyczną WSPR udostępnia:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w obecności upoważnionego pracownika/li>
  2. przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
  3. przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. W przypadku gdy udostępniany lub wydawany jest oryginał dokumentacji oprócz pisemnego żądania wydania oryginału dokumentacji należy odebrać (jeżeli jest to możliwe) oświadczenie o zwrocie oryginału po wykorzystaniu, w WSPR pozostaje kopia dokumentacji. Zwrot wypożyczonej dokumentacji potwierdza się na karcie wydania, sprawdzeniu podlega stan zwróconej dokumentacji za potwierdzeniem. Karty wydania oryginałów dokumentacji przechowuje się w kolejności numerów w specjalnej teczce zaznaczając na karcie zwroty dokumentacji za potwierdzeniem.

§ 2

 1. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii WSPR pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 2. Kwoty należne za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Cennik, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Cennik będzie aktualizowany w kolejnych kwartałach danego roku, wraz ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowanym przez GUS.
 3. Dokumentacja zostanie udostępniona lub przesłana:
  1. po dokonaniu wpłaty na konto bankowe WSPR. Wzór dokumentu wpłaty wraz z numerem konta bankowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  2. po wpłaceniu w siedzibie WSPR,
  3. w wyjątkowych sytuacjach wraz z wysyłaną dokumentacją należy dołączyć fakturę wówczas zapłata może nastąpić po przesłaniu dokumentacji.
 4. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu jest bezpłatne.

§ 3

 1. Miejscem wydawania dokumentacji jest siedziba WSPR w Przemyślu, ul. J. Słowackiego 85.
 2. Dokumentacja zostanie udostępniona po okazaniu dowodu osobistego i dowodu wpłaty wymaganej kwoty.
 3. Wysyłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt zainteresowanego.

§ 4

Osoba odpowiedzialna za udostępnianie dokumentacji medycznej zobowiązana jest do cyklicznego samokształcenia się.

§ 5

Zarządzenie umieszcza się w wersji elektronicznej, w formacie PDF w lokalizacji: Mój komputer/dysk U/dokumenty_wspr/DOKUMENTACJA MEDYCZNA oraz na stronie: www.wsprprzemysl.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor: Anna Dańko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2020-10-09 09:02 przez: Anna Dańko
Opublikowano: 2020-10-09 10:01 przez: Dominik Czyński
Zmodyfikowano: 2024-06-11 10:00 przez: Dominik Czyński
Podmiot udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ
Odwiedziny: 11337

Rejestr zmian

 • [2024-06-11 10:00:04]Dominik CzyńskiDodanie cennika od 07.06 - 31.08.2024
 • [2024-06-11 09:59:27]Dominik CzyńskiDodanie zarządzenia nr 15 z 07.06.2024
 • [2024-03-14 08:29:57]Dominik CzyńskiDodanie nowego cennika wraz z Zarządzeniem
 • [2023-12-01 12:40:06]Dominik CzyńskiDodanie zarządzenia nr 35 z 30.11.2023
 • [2023-12-01 12:37:59]Dominik CzyńskiDodanie zmian cennika
 • [2023-10-09 10:03:35]Dominik CzyńskiDodano cennik obowiązujący od 01.09.2023
 • [2023-06-01 10:12:04]Dominik CzyńskiDodano cennik obowiązujący od 01.06.2023
 • [2023-03-03 11:57:59]Dominik CzyńskiDodanie cennika obowiązującego od dnia 01.03.2023
 • [2023-03-03 11:51:41]Dominik CzyńskiZmiana załącznika nr 2
 • [2022-11-29 09:37:01]Dominik CzyńskiDodanie cennika
 • [2022-11-29 09:35:01]Dominik CzyńskiDodanie zarządzenia nr 57
 • [2022-09-30 12:46:36]Dominik CzyńskiDodanie cennika obowiązującego od dnia 30.09.2022r.
 • [2022-09-06 13:40:50]Dominik CzyńskiDodanie zarządzenia nr 48/2022 z dnia 01.09.2022

Banery/Logo